Услуги

ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ
УСЛУГА Цена Фонд Партиц. Цена Комерцијална
Шаки 403,00 100,00 250,00
Рамо 419,00 100,00 450,00
Орбити 522,00 100,00 550,00
Дуоденоскопија 1.707,00 350,00 2.500,00
ЕРЦП 2.320,00 250,00 2.500,00
NСГ 2.073,00 250,00 3.000,00
Рентгенско испитување на млечна жлезда (Мамографија) 824,00 80,00 2.000,00
Рентгенско испитување на млечна жлезда (Дигитална Мамографија) 824,00 80,00 3.000,00
Мамографија и ултразбучен преглед на дојки – дигитална техника 824,00 80,00 3.200,00
КТ на глава 2.790,00 250,00 3.000,00
КТ на орбити 2.790,00 250,00 3.000,00
КТ на параназални синуси 2.790,00 250,00 3.000,00
КТ на пирамиди 2.790,00 250,00 3.000,00
КТ на плувачки жлезди 2.790,00 250,00 3.000,00
КТ на глава со контрастни средства 3.680,00 350,00 4.000,00
КТ на торакс 3.060,00 350,00 4.000,00
КТ на торакален хид 3.060,00 350,00 4.000,00
КТ на торакс со контрастни средства 3.950,00 350,00 5.000,00
КТ на глава и торакс 3.640,00 350,00 4.000,00
КТ на предна вратна регија 3.640,00 350,00 4.000,00
КТ на глава и торакс со контрастни средства 4.310,00 450,00 5.000,00
КТ на абдомен 3.990,00 350,00 5.000,00
КТ на горен абдомен (со позитивен и негативен контраст со МПР, ССД) 4.610,00 450,00 5.000,00
КТ ентерографија 3.990,00 350,00 5.000,00
КТ на мала карлица 3.990,00 350,00 5.000,00
КТ на абдомен со контрастни средства 4.610,00 450,00 5.000,00
КТ на скелет 3.190,00 350,00 4.000,00
МДКТ на екстремитети (мускули и коски) 3.190,00 350,00 4.000,00
КТ на р’бетен столб 3.190,00 350,00 4.000,00
КТ на екстремитети – скелет 3.190,00 350,00 4.000,00
КТ на зглобови 3.190,00 350,00 4.000,00
КТ на мускули 3.190,00 350,00 4.000,00
КТ на коски 3.190,00 350,00 4.000,00
КТ на скелет со контрастни средства 3.900,00 350,00 5.000,00
КТ на цело тело 7.800,00 700,00 8.000,00
КТ со најмалку една дополнителна сесија 600,00 60,00 8.000,00
КТ на врат 2.790,00 250,00 4.000,00
КТ на врат со контрастни средства 3.680,00 350,00 4.000,00
КТ ангиографија на мозочни крвни садови 5.000,00 450,00 8.000,00
КТ ангиографија на крвни садови на вратот 5.000,00 450,00 8.000,00
КТ ангиографија на карлични крвни садови 5.000,00 450,00 8.000,00
КТ ангиографија на абдоменални крвни садови 5.000,00 450,00 8.000,00
КТ урографија 4.010,00 450,00 8.000,00
КТ на уринарно генитален тракт 3.990,00 350,00 5.000,00
КТ на межупростор 3.650,00 350,00 4.000,00
КТ на межупростор со контрастни средства 4.320,00 450,00 5.000,00
КТ испитување на конгенитални анатомски недостатоци 5.000,00 450,00 8.000,00
КТ анализа на дефекти на валвула 5.000,00 450,00 8.000,00
КТ 3Д слика за електро – физиолошки третман (антријална аблација) 5.000,00 450,00 8.000,00
КТ детекција и карактеризирање на промени во белите дробови во 3Д 5.000,00 450,00 8.000,00
КТ евалуација на аортно заболување на пулмоналните вени 5.000,00 450,00 8.000,00
КТ испитување на коронарните артерии 5.000,00 450,00 10.000,00
КТ силна градна болка / пулмонална емболија / дисекција на аорта / заболување на коронарни артерии 5.000,00 450,00 8.000,00
КТ испитување на траума на цело тело дадени во 3Д техника 5.000,00 450,00 10.000,00
КТ испитување на тумор пермеабилност 5.000,00 450,00 8.000,00
Невро перфузиони студии во 4 и 8 лонгитудинален опсег со прецизна тумор дијагноза 5.000,00 450,00 8.000,00
МТ на глава 7.470,00 700,00 8.000,00
МР на хипофиза 7.470,00 700,00 11.000,00
МР на орбити 7.470,00 700,00 8.000,00
МР на паназални синуси 7.470,00 700,00 8.000,00
МР на пирамида со внатрешно уво 7.470,00 700,00 8.000,00
МР на темпоромандибуларен зглоб 7.470,00 700,00 8.000,00
МР на плувачки жлезди 7.470,00 700,00 8.000,00
Дополнителна сесија по менување на калем и апликација на контрастни средства 800,00 80,00 1.000,00
МР на р’бетен столб 7.470,00 700,00 8.000,00
МР на срце 7.470,00 700,00 8.000,00
МР на врат или карлица 7.470,00 700,00 8.000,00
МР на предна вратна регија 7.470,00 700,00 8.000,00
МР на цервитален р’бет 7.470,00 700,00 8.000,00
МР на мала карлица 7.470,00 700,00 8.000,00
Дополнителна сесија по менување на калем и апликација на контрастни средства 800,00 80,00 1.000,00
МР на врат, карлица или ѕид на торакс 7.500,00 700,00 8.000,00
МР на медијастинум 7.500,00 700,00 8.000,00
МР ангиографија на торакални крвни садови 7.500,00 700,00 8.000,00
МР на дојки 7.500,00 700,00 8.000,00
МР на екстремитети (мускули и коски) 7.500,00 700,00 8.000,00
МР на коски 7.500,00 700,00 8.000,00
МР на зглобови 7.500,00 700,00 8.000,00
МР на колено 7.500,00 700,00 8.000,00
Дополнителна сесија по менување на калем и апликација на контрастни средства 800,00 80,00 1.000,00
МР ангиографија на интракраниални садови 7.800,00 700,00 11.000,00
МР ангиографија на крвни садови на вратот 7.800,00 700,00 11.000,00
МР венографија и синусографија 7.800,00 700,00 11.000,00
МР на абдомен 7.800,00 700,00 11.000,00
МР на бубрези 7.800,00 700,00 11.000,00
МР урографија 7.800,00 700,00 11.000,00
МР на меки ткива 7.800,00 700,00 8.000,00
МР холангиопанкреатографија 7.800,00 700,00 8.000,00
МР ангиографија на абдоменални крвни садови 7.800,00 700,00 11.000,00
Ехотомографија на тироидна жлезда 300,00 20,00 1.200,00
Ехотомографија на дојка 300,00 20,00 1.200,00
Пункциона, аспирациона и кор биопсија на дојка и меки ткива водена под ехо 3.000,00 250,00 6.000,00
Ехотомографија на абдомен 400,00 40,00 1.200,00
Ехотомографија на тестиси 300,00 20,00 1.200,00
Ехотомографија на меки ткива 300,00 20,00 1.200,00
ЕХО колор доплер на дојка 300,00 20,00 1.200,00
ЕХО на уринарен тракт 300,00 20,00 1.200,00
Ултразвучен преглед на дојки – дигитална техника 490,00 40,00 2.000,00
Ангиографија на периферни крвни садови 4.500,00 450,00 10.000,00
Коронографија МДКТ виртуал 4.500,00 450,00 10.000,00
Виртуелна колоноскопија 4.500,00 450,00 10.000,00
Колор дуплекс доплер на каротидни вертебрални артерии, периферни артерии и вени 1.200,00 150,00 2.500,00
Иригографија 1.500,00 150,00 3.000,00
Пасажа на тенки црева 600,00 60,00 3.500,00
Колпоцистограм 600,00 60,00 2.000,00
Пункциона артериографија (каротис артериографија, церебрална панартериографија, пункциона артериографија на екстремитети, нефроангиографија) 5.000,00 450,00 38.000,00
Балон дилатација на егзофагус 5.000,00 450,00 58.702,00
Флебографија на екстремитети 4.300,00 450,00 8.420,00
Пункциона биопсија под КТ 3.000,00 250,00 9.786,00
Пункциона биосија под ЕХО и скопија 3.000,00 250,00 9.535,00
Балон дилатација на коронарни и периферни крвни садови 40.000,00 3.700,00 67.730,00
Стентирање на централни и периферни крвни садови 60.000,00 5.700,00 163.931,00
Емболизација со ПВА партикли 340.000,00 6.000,00 130.143,00
Емболизација на мозочни аневризми (420,000 – 956,000 ден. материјални трошоци) 340.000,00 6.000,00 130.250,00
Тромболиза со стептокинеза 40.000,00 3.700,00 57.922,00
Биопсија на дојка 3.000,00 250,00 5.880,00
Бележење на дојка 3.000,00 250,00 6.367,00
Полипи во дебело црево, детекција на аденом и КТ колонографија 5.000,00 450,00 8.000,00
3 контрасни испитувања на хепар, панкреас за карактеризација на тумор 5.000,00 450,00 8.000,00
КТ невроваскуларно структурно снимање (Цирцулус Њиллиси или краниални крвни садови) 5.000,00 450,00 8.000,00
КТ снимање на р’бетен столб во 3Д техника 5.000,00 450,00 8.000,00
Натива на абдомен 370,00 100,00 650,00
Цервикален рбет 424,00 100,00 450,00
Езофагус 1.029,00 150,00 1.200,00
Фистилографија 2.013,00 350,00 3.000,00
Граден кош 329,00 100,00 330,00
И.В. Холаниографија 1.929,00 350,00 2.500,00
И.В. Урографија 2.840,00 450,00 4.000,00
Карлица 429,00 100,00 500,00
Карлица на деца 429,00 100,00 450,00
Колк 419,00 100,00 450,00
Колено, надколеница 403,00 100,00 450,00
Подлактица 403,00 100,00 450,00
Краниограм 522,00 100,00 550,00
Лумбален рбет 553,00 100,00 490,00
Мандибула, шилер, села турцика 566,00 100,00 590,00
Микциона уретро – цистографија – деца 3.748,00 450,00 4.500,00
Микциона уретро – цистографија – возрасни 3.748,00 450,00 5.000,00
Нативна на уринарен тракт 370,00 100,00 650,00
Панорама на цел рбет 2.275,00 240,00 1.750,00
Патела 303,00 100,00 350,00
Пасажа на тенки црева 621,00 140,00 3.500,00
Прсти 232,00 100,00 250,00
Бели дробови 643,00 140,00 750,00
Бели дробови и срце кај деца 643,00 140,00 650,00
Ретроградна урографија 2.300,00 450,00 3.500,00
Рачен и скочен зглоб 276,00 100,00 300,00
Клавикули 419,00 100,00 420,00
Сиелографија 1.865,00 350,00 3.000,00
Параназални синуси 293,00 100,00 350,00
Торакален 562,00 100,00 490,00
Телекордис 879,00 140,00 880,00
Томографија на бели дробови 970,00 140,00 1.500,00
Томографија на коски 696,00 120,00 1.300,00
Торакален и лумбален рбет 959,00 120,00 490,00
Желудник и дуоденум 1.707,00 350,00 2.500,00