Персонал

СПИСОК НА ЛЕКАРИ ВРАБОТЕНИ ВО ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ЗА РАДИОЛОГИЈА

ДИРЕКТОРИ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ЗА РАДИОЛОГИЈА

прим. д-р Даниел Ѓурчинов

ОДДЕЛ ЗА ТОРАКАЛНА РАДИОЛОГИЈА

проф. д-р М. Груневски

(раководител на оддел)

д-р С. Николова

(лекар специјалист – радиолог)


ОДДЕЛ ЗА ПЕДИЈАТРИСКА РАДИОЛОГИЈА

проф. д-р Н. Митреска

(раководител на оддел)

д-р М. Пашоска

(лекар специјалист – радиолог)


ОДДЕЛ ЗА АБДОМИНАЛНА РАДИОЛОГИЈА

проф. д-р К. Ѓорески

(раководител на оддел)

проф. д-р В. Спиров

(професор д-р специјалист – радиолог)


ОДДЕЛ ЗА МУСКУЛОСКЕЛЕТНА РАДИОЛОГИЈА

д-р Е. Стефановска

(раководител на оддел)

д-р В. Токарева

(лекар специјалист – радиолог)

д-р А. Дорески

(лекар специјалист – радиолог)

д-р И. Панчевска

(д-р на медицина на специјализација)


ОДДЕЛ ЗА УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА

д-р С. Низаметин

(раководител на оддел – д-р субспецијалист радиолог)

д-р С. Бундовска Коцев

(лекар специјалист – радиолог)


ОДДЕЛ ЗА ГИНЕКОЛОШКА РАДИОЛОГИЈА И РАДИОЛОГИЈА НА ДОЈКА

проф. д-р С. Антевска Грујовска

(раководител на оддел – субспецијалист)

доц. д-р М. Јакимовска Димитровска

(д-р специјалист – радиолог)

д-р С. Темелковска

(д-р специјалист – радиолог)


ОДДЕЛ ЗА ГЕНИТО УРИНАРНА РАДИОЛОГИЈА

доц. д-р Е. Стојовска Јовановска

(раководител на оддел)

д-р А. Михајловска Рендевска

(д-р специјалист – радиолог)

д-р М.Илиевски

(д-р на медицина на специјализација)


ОДДЕЛ – ЗА УРГЕНТНА РАДИОЛОГИЈА (ДЕТАШИРАН ВО ОБЈЕКТОТ НА ХИРУРШКИ КЛИНИКИ)

д-р М. Анастасовски

(раководител на оддел – субспецијалист радиолог)

д-р Г.Антулеска Белческа

(д-р специјалист – радиолог)


ОДДЕЛ ЗА НЕУРО И ИНТЕРВЕНТНА ВАСКУЛАРНА РАДИОЛОГИЈА

д-р М. Лазареска

(раководител на оддел)

д-р В.Алији

(д-р специјалист – радиолог)

д-р Д.Даскалов

(д-р специјалист – радиолог)

д-р П.Јаневски

(д-р специјалист – радиолог)


ОДДЕЛ ЗА КОМПЈУТЕРИЗИРАНА ТОМОГРАФИЈА И МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА

прим. д-р. Д.Ѓурчинов

(раководител на оддел – специјалист радиолог)

д-р А. Стојковски

(д-р специјалист – радиолог)

д-р Н.Хаџи-Николова

(д-р на медицина на специјализација)