Оддел за компјутеризирана томографија и магнентна резонанца