ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ЗА РАДИОЛОГИЈА СКОПЈЕ

Адреса Белградска бб 1000 Скопје

02/31 47 732 – секретар на директор
02/31 47 737 шалтер за резултати
02/31 47 734 сметководство
02/31 47-582 шалтер за информации и закажување