Завршни сметки

March 4, 2019

2018

1. Фондовска сметка – 737 2. Сметка на сопствени приходи – 531 3. Сметка за донации – 485 4. Даночен биланс за оданочување на добивка за […]
March 26, 2018

2017

Сметка за донации – 485 Сметка за сопствени приходи – 531 Фондовска Сметка – 737
March 8, 2017

2016

Фондовска Сметка – 737 Сметка за сопствени приходи – 531