Завршни сметки

March 19, 2022

2021

Годишна сметка 485 Годишна сметка 531 Годишна сметка 737
March 4, 2021

2020

1.Годишна сметка 485 2.Годишна сметка 737 3.Годишна сметка 531
April 11, 2020

2019

1. Годишна сметка – 174 2. Годишна сметка – 518 3. Годишна сметка – 738
March 4, 2019

2018

1. Фондовска сметка – 737 2. Сметка на сопствени приходи – 531 3. Сметка за донации – 485 4. Даночен биланс за оданочување на добивка за […]