admin

March 4, 2021

2020

1.Годишна сметка 485 2.Годишна сметка 737 3.Годишна сметка 531
April 11, 2020

2019

1. Годишна сметка – 174 2. Годишна сметка – 518 3. Годишна сметка – 738
March 4, 2019

2018

1. Фондовска сметка – 737 2. Сметка на сопствени приходи – 531 3. Сметка за донации – 485 4. Даночен биланс за оданочување на добивка за […]
March 26, 2018

2017

Сметка за донации – 485 Сметка за сопствени приходи – 531 Фондовска Сметка – 737