ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ЗА РАДИОЛОГИЈА СКОПЈЕ


Јавната здравствена установа Универзитетски институт за Радиологија Скопје е јавна здравствена установа со права, обврски и одговорности утврдени со закон, колективен договор, статут и други општи акти. Универзитетскиот институт има својство на правно лице запишано во Централниот регистар на Република Северна Македонија.


ПОВЕЌЕ