Јавна здраствена установа Универзитетска клиника за радиологија Скопје


Јавната здравствена установа Универзитетски Клиника за Радиологија-Скопје е јавна здравствена установа со права, обврски и одговорности утврдени со закон, колективен договор, статут и други општи акти. Универзитетскиот клиника има својство на правно лице запишано во Централниот регистар на Република Македонија.


ПОВЕЌЕ